Vedtægter

§1.
Foreningens navn er Faaborg Havkajak Klub hjemhørende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningen har til formål at fremme friluftslivet gennem kendskabet til kajak og andet idrætsligt og kulturelt virke.

§2. Medlemmer
Enhver kan blive medlem af foreningen mod et kontingent. Medlemmer under 18 år er at betragte som junior medlemmer. Kontingent godkendes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling, kan oprette forskellige gruppetyper for aktive medlemmer.

Nye medlemmer udfylder tilmeldingsformular på www.faaborghavkajakklub.dk, og anses som medlem når betalingen er registreret.

Kontingentet er et årskontingent og dækker perioden fra 1. januar til og med 31. december. Kontingent opkrævning udsendes snarest muligt efter afholdt generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen foretager medlemmet via sin brugerprofil på www.faaborghavkajakklub.dk. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Nægter et medlem at betale kontingent, når det opkræves, betragtes medlemmet som værende udtrådt af foreningen. Den specificerede kvittering eller andet bevis for betaling gælder som medlemsbevis, og medlemskabet regnes aktivt fra betalingstidspunktet.

§3. Medlemmernes forpligtelser.
Medlemmerne er til enhver tid forpligtede til at følge de anvisninger og sikkerhedsbestemmelser, der af bestyrelsen er offentliggjort ved opslag og på foreningens hjemmeside. Medlemmer er forpligtede til at følge de retningslinjer, der gælder for sporløs færd i naturen.

Medlemmer skal ved indmeldelsen oplyse e-mail, navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og køn. Evt. helbredstilstande der giver anledning til opmærksomhed oplyses til instruktør/turleder inden roturen.

Medlemmer kan udelukkes eller ekskluderes, hvis de ikke følger foreningens anvisninger og sikkerhedsbestemmelser eller opfører sig på en måde, der er i alvorlig strid med de naturhensyn et friluftsliv kræver.
Enhver eksklusion kan indankes for foreningens først kommende generalforsamling.

§4. Foreningsmyndighed
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes, når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og ved e-mail til medlemmer. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, hvorefter dagsordenen bekendtgøres på hjemmesiden og mailes til medlemmerne.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Formandens beretning
Foreningens regnskab
Foreningens budget for indeværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter, hhv. 1, og 2, suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ledes af en, af de stemmeberettigede valgte, dirigent. Alle fremmødte medlemmer, der har været medlemmer i mere end 3 måneder, har stemmeret. Junior medlemmer kan afgive stemme, ikke personligt myndige medlemmer kan repræsenteres af en forældre/værge. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer er valgbare. Forældre/værger til ikke myndige medlemmer er valgbare. Bestyrelsesmedlemmer, kasserer og revisorer skal være fuldt myndige. Dirigenten leder alle valg ved hjælp af 2 stemmetællere. Alle valg foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.

§5. Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af 4-6 personer , der vælges for en periode på 2 år, samt to suppleanter med en valgperiode på 1 år. Bestyrelsen kan bestå af både medlemmer og repræsentanter for ikke personligt myndige medlemmer. Dog skal flertallet i bestyrelsen være medlemmer. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller for eventuelle andre forpligtelser. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand og kasserer.

Såfremt formanden ikke kan fungere sin valgperiode ud, ledes foreningen af næstformanden indtil nærmest følgende generalforsamling.

Endvidere vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant.

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når et bestyrelsesmedlem kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af de valgte er til stede. Afgørelser kan træffes ved stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsens beslutninger indføres i mødereferat. Mødereferat godkendes ved det næstkommende bestyrelsesmøde.

§6. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår afsluttedes den 31. december 2009.

§7. Tegningsregler
Faaborg Havkajak Klub tegnes af foreningens formand og foreningens kasserer i forening. Foreningens kasserer er bemyndiget til og har fuldmagt til at disponere i økonomiske dispositioner.

§8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når der foreligger et skriftligt forslag og ”forslag til vedtægtsændringer” er sat på dagsordenen.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for den endelige udformning, og træder først i kraft, når generalforsamlingen hvor vedtægtsændringen vedtages, er afsluttet.

§9. Ophør af foreningen
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 uger og højst 6 ugers mellemrum og kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer begge gange stemmer for dette. Ved opløsning af foreningen anvendes en eventuel formue til offentlig godkendt almennyttige formål eller der besluttes at overdrage evt. formue og materiale til nærliggende kajakklub. Den nærmere anvendelse i overensstemmelse med dette afgøres af den sidste af disse generalforsamlinger efter indstilling fra den første.

Godkendt på Faaborg Havkajakklubs generalforsamling den 25. februar 2024.